Search form

Salecebaicne 7:38

38Ailu ye hocne himong kisiwa ngambofocnonggeng yengeholec kpatule galu Sinai kupicka felu angelole mickacni yowa gagaineholec ngagelu walu edocnubawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index