Search form

Salecebaicne 7:48

48Wapong Feicnetowanonggeng yebac ngic yengi kuluc monic moledi baicne, iwa ngiye-fangkec mi aicaigac. Wapongte sinaic mimi monicti mic-yowa yanguc miwec,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index