Search form

Salecebaicne 7:49

49‘Sugucnedi yanguc migac, “Ngictau ngiye-ngiyene yogo honocmeng nga himong yogo hige ede-edene, Ilec ngengi oma mac baneledaingte? Me oma mapicka ngiye-ngagec aidacte?

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index