Search form

Salecebaicne 7:51

51“Ngic-ngigac linggangne, ngenge kwele-hedecngineng fongkeyackeicne, ngambofocngineng yenge Tili Asu mife-miwa aicnolu gaibong, ngenge yenge ingucne aigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index