Search form

Salecebaicne 7:58

58taon lobeina haulu posadi wikelu holeibong. Inguc ailu ngic wiyac ngani-ngagec ailu miibong yenge ngakpingineng dalicne hemoctolu ngic-madec monic wacine Sol, yele higewa habuweibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index