Search form

Salecebaicne 8

1Homame Sol ye aibaba yogolecte ngageme madickewec.*

Yesule habu weyebic aiyeleibong

So, dameng yogowahac Yesule habu Yerusalem iwa gaibong, yenge molickelu weyebic aiyeleibong. Aiyelebong siyeckeyackelu Yudeya nga Samaria himongka hikeyackeibong, salecebaicne yengi sugu Yerusalem iwa gaibong. 2Aime ngic gocne Sugucne alang bacnolu gaibong, yengi Stefen balu hisonggong sugucne benang aicnolu longkeibong. 3Aime Sol ye Yesule habu weyebic aiyelenale macsoc macsoc felu ngic-ngigac fulucke-bac aiyelelu muc-macka locebalu gawec.*

Filip Samaria taonka hikewec

4Inguc aime yenge siyeckelu hangoc macsoc hike galu ngic-ngigac Wapongte mic-yowa mibong yegengkeyeleme gaibong. 5Inguc aibong Filip ye Samaria ngic yengele taonka hikelu Mesiale yowa-siduc mime yegengkeyelewec. 6Miyegengkeyelelu ngagesingkeningte pasi bibiineholec bame nganilu hedec kwelu yowaine momoc ngageibong. 7Yogo yangucte, ye aleng wonongkolec homacne yebicebame ngic kwelewacni ofelu aukwelu hikeibong. Ailu ye puling fungine fungine homacne bamadicebawec. 8Inguc aime taon iwa ngic-ngigac yenge kwele-madic sugucne ngageibong.

9Aime taon iwa ngic monic gawec wacine Simon, ye kpanggec bole balu game Samaria ngic-ngigac yenge ye nganibong bibiineholec aiwec. Aime ye yeicnele ngageme feicne aiwec. 10Aime feicne waicne yenge momoc yele ngagebong feicne aime alang bacnolu yanguc milu gaibong, “Ye hocne Wapongte kuc sugucne.” 11Ye kpanggec bole bame kwatackelu yela wetackelu dameng dalicne gaibong. 12Aime Filipdi Wapongte ngani-damongte siduc nga Yesu Kristole fungine mime yegengkeyeleme ngic-ngigac sasawadi momoc ngagesingkelu misa lowaibong. 13Inguc aibong Simon ye inguchac Yesu ngagesingkelu misa lowalu Filipte emewa gawec. Filipdi pasi kucineholec nga pasi bibiineholec bame Simon ye yogo nganilu kwatackelu ngage-ngage bole homacne bawec.

Pita nga Yohane yeke Samaria hikeiboc

14Samaria ngic-ngigac yenge Wapongte yowa ngage-angac aiibong, ilec siduc Yerusalem iwa salecebaicne yengela hikeme ngageibong. Ngagelu Pita nga Yohane salecepabong hikeiboc. 15-16Esecne yengela Tili Asudi monic mi wawec, yenge Sugucne Yesule wacka sugu misa lowaibong. Ilec ailu yeke hikelu yenge Tili Asu baningte Sugucne milockeiboc. 17So, salecebaicne yeke molenginecti socnginang loboc yenge Tili Asuholec aiibong.*

Tili Asu nalic mi fuli banoga

18Salecebaicne yeke ngic yengele socka molenginec loboc Tili Asuholec aiibong, Simon yogo nganilu moneng yekela bawelelu 19yanguc edocepawec, “Ngeke bole-yowa nga kuc yogo na momoc neleboc na ingucneyac ngic socnginang molene lobe Tili Asuholec aidaing.”

20Inguc mime Pitadi yanguc edowec, “Wapongti Tili Asu moc gelegac, yogo monengti fuli banogale ngagegic, me? Monenggoneholec ngeke momoc dac-sanangka fedabiyecte. 21Wapongti kwelegona kwesacgone nganigacte kuc yago monic mi balu moc benang gadamecte. 22Ga sowacnegone yogo hegilelu kwelegone hefaliyeme Sugucne milockeng kwelegona angac kwesacine hegilecguna. 23Na nganibe, ngage-ngage sowacnedi ga basowalecgume bikicti muc ingucne hefecgugac.”

24Inguc mime Simonti miwec, “Wiyac migabiyec, yogo mi fikeneledaic. Ilec ngeke ngekuhuc nale ailu Sugucne milockenic.”

25Aime salecebaicne yeke Sugucnele yowa ngic-ngigac miboc yegengkeme edocebalu weduyelelu Yerusalem hefaliyenogale milu Samaria ngic-ngigac yengele mac gocne ngiye-hikegacsoc siduc madicne miboc yegengkeyeleme hikeiboc.

Filipti Afrika ngic siduc madicne edowec

26Sugucnele angelo monicti Filip yanguc milu edowec, “Ga efeckelu yefe Yerusalemkocni Gasa taonka dumeng haugac, iwa hikedamec. Yefe yogo mac kisiwa fagac.” 27Inguc milu edome Filip efeckelu hikewec. Aime Etiopia himongka ngigac-tau monic gawec wacine Kandasi. Aime ngic sugucne monic+ gawec. Ngigac yele hiye-moneng damongkewec, ye Yerusalem iwa Sugucne ewe holecnonale ngagelu hikewec. 28Ewe holecnome motome hefaliyelu keleta feina ngiyelu Wapongte sinaic mimi Yesaiyale hibi wafelu hikewec. 29Inguc aime Asudi Filip yanguc edowec, “Ga biyac keleta emeina edi yogo lenong.”+

30Inguc mime Filip ye yela gasacke hikelu ngageme ngic ye Wapongte sinaic mimi Yesaiya, yele hibi wafeme ngagelu uwacnowec, “Yowa wafegic, ilec fungine ngage-motogic, me?”

31Uwacnome miwec, “Monicti mi mime yegengkeme, naneuc nalic mi ngage-motodacte.” Inguc milu Filip micnome keletawa feme yeke momoc ngiyenicte micnowec.

32Wapongte hibi wafewec, yogo yanguc,

“Lama monic weheduc ainogale bahikebong mi hiacaigac, me lama madecinedi kandang baloc-baloc ngic yela waickelu facaigac, silicine ingucnehac ngic monic wehomanogale bahikebong yowa monic mi miwec. 33Yenge yowawa kucine bawalu yele yowale noine mi milu himongka gagaine baickeibong. Aime ye ngesa-ngambo mikac. Yogo yangucte, yenge gagaine himongkacni ewaliibong.” (Yesaiya 53:7-8)

34Inguc wafelu ngic sugucnedi Filip yanguc milu uwacnowec, “Wapongte sinaic mimi ye male inguc miwec, ye yeicne me ngic monicte miwec?” 35Uwacnome Filipti ameine bafaliyelu Wapongte hibi yogowacni taockelu Yesule siduc madicne fungine mime yegengkewec.

36Inguc ailu hikecgu misa monicka hike sulumelu ngic sugucnedi yanguc miwec, “Nganic, misa ya fagac, omadi yefene hedickeme misa mi lowagabac? Ga nalic misa lowaneledeng, me?”*

37[Inguc mime Filipdi miwec, “Kwelegone bucbuchac ngagesingkeengka nalic aidacte.”

Mime yowa yanguc bafaliyecnowec, “Yesu Kristo ye Wapongte madec, yogo ngagesingkegabac.”]+ 38Inguc milu keleta hefeme domame Filip nga ngic sugucne yeke momoc misawa haulu Filipdi misa lowacnowec. 39Aime misawacni ofeebocka Sugucnele Asudi Filip iwahac baickelu hikeme ngic sugucne ye Filip mi nganilu kwele-madic ngagelu hikewec. 40Aime Asudi Filip Asotus taonka lome gagac inguc nganiwec. Ailu iwacni molickelu macsoc siduc madicne mime yegengkeyeleme hikecgu Sesarea taonka bamoctowec.*

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index