Search form

Salecebaicne 8:1

1Homame Sol ye aibaba yogolecte ngageme madickewec.

Yesule habu weyebic aiyeleibong

So, dameng yogowahac Yesule habu Yerusalem iwa gaibong, yenge molickelu weyebic aiyeleibong. Aiyelebong siyeckeyackelu Yudeya nga Samaria himongka hikeyackeibong, salecebaicne yengi sugu Yerusalem iwa gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index