Search form

Salecebaicne 8:25

25Aime salecebaicne yeke Sugucnele yowa ngic-ngigac miboc yegengkeme edocebalu weduyelelu Yerusalem hefaliyenogale milu Samaria ngic-ngigac yengele mac gocne ngiye-hikegacsoc siduc madicne miboc yegengkeyeleme hikeiboc.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index