Search form

Salecebaicne 8:30

30Inguc mime Filip ye yela gasacke hikelu ngageme ngic ye Wapongte sinaic mimi Yesaiya, yele hibi wafeme ngagelu uwacnowec, “Yowa wafegic, ilec fungine ngage-motogic, me?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index