Search form

Salecebaicne 8:9

9Aime taon iwa ngic monic gawec wacine Simon, ye kpanggec bole balu game Samaria ngic-ngigac yenge ye nganibong bibiineholec aiwec. Aime ye yeicnele ngageme feicne aiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index