Search form

Salecebaicne 9

Sugucnedi Sol fikecnowec

Sale 22:4-16; 26:9-18

1Solle kwelewa kwele-dac sugucne fawecte Sugucnele mic-tengtengfocine ngaba aiyelelu webac aiyelenale milu depec-baba ngic yengele damong sugucne yela hikelu yanguc edowec,*2“Ngic me ngigac monic Damasko taonka Yesule yefe balaibegaing, yenge bafuwacebalu bacebalu molenginang dodocebalu Yerusalem taonka bacebalu kwesinale Damasko kpakpaduc macte micne, yengele hibi kwelengkelu nelec.”

3Lacnome ye hikelu Damasko bangkalenale aiyemewa honocmengkacni angoc monicti iwa walu kwelilickewec. 4Kwelilickeme ye himongka lodingke we falu yowa monic yanguc fikeme ngagewec, “Sol, Sol, ga omale weyebic ainelelu gacaigic?”

5Inguc mime Soldi uwacnowec, “Sugucne ga ma?”

Inguc mime miwec, “Na hocne Yesu weyebic ainelecaigic. 6Ilec ga fangkelu taonka hikec! Iwa gaengka wenuc aidamecte, ilec yowa edocgudaicte.”

7Aime ngic yeholec hikeibong, yenge yowangineng mikac aime moc sugu dagewelu domaibong. Omale yenge yowa sugu ngageibong ailu ngic monic mi nganiibong. 8Aime Sol ye fangkelu donge hilame dongeine kundung kweme ngicfocine yengi moleina balu Damasko bahikeibong. 9Bahikebong iwa hadeng habackang dongeine kundung kweme nosing misa monic mi nolu ngiyewec.

Ananaiasdi Sol bafuwawec

10Damasko taonka mic-tengteng ngic monic gawec wacine Ananaias, ye Sugucnedi gung-didicka ingucne fikecnolu wackewec, “Ananaias.”

Wackeme miwec, “Sugucne na ya.”

11Mime Sugucnedi yanguc edowec, “Ga fangkelu yefe monic wacine Dondonne wackecaigaing, iwa hikelu Yudasle macka felu ngic monic wacine Sol, Tasas taonkacni, ye basackelu bafuwadamec. Ngagegic, ye milockelu ngiyegac. 12Ye gung-didicka ingucne yanguc nganigac: Ngic monic wacine Ananaias, yedi yela hikelu dongeine hilanale milu moleine socina logac.”

13Inguc mime miwec, “Sugucne, ngic yele homacne mibong ngagecaigabac. Ye gale alingfocgone gbagbacne+ Yerusalem iwa webac homacne aiyelecaigac. 14Nga iwa inguchac wacgone wackelu mitenggucaigabeleng, nonge sasawa witicnubalu bacnuba hikenale depec-baba ngic micne yengi bole yogo banale hibi lacnoibong yogo yangucteyac balu gagac.”

15Inguc mime Sugucnedi yanguc edowec, “Ga hikec. Na ngic ye hocne bawosaeiba ye siduc-mimine Israel yengele alingkacni miyac, ngic-ngigac yogo yenge, nga ngictaufocngineng ailu Israel ngic-ngigacfocine yengela wac-siducne mime suguledaicte.* 16Aime nale wacte ailu ye doic nga umac fungine funginele witina gadaicte, yogo edalilu weducnodacte.”*

17Inguc mime Ananaias ye hikelu mac miwec, iwa felu Solle socka moleine lolu miwec, “Agone Sol, fangkec. Sugucne Yesudi yefewa fikegelewec, yedi hocne salecnugac. Ga dongegone hilaengka Tili Asu kwelegona wakenale welegabac.” 18Inguc miyemewa ye iwahac dongeinacni wiyac monic sekec ingucne wame dongeine hilalu fangke misa-lowac aiwec. 19Ailu nosing nolu sanangkewec.

Soldi Yesule siduc mime yegengkeyelewec

Sol ye mic-tengtengfocine Damasko gaibong, yengeholec hadeng gocne gawec. 20Iwahac galu Yuda-ngic yengele kpakpaduc macka felu Yesule fungine mime yegengkeyeleme yanguc edocebawec, “Yesu ye Wapongte madec.”

21Inguc edocebame yenge ngagelu kwatackelu yanguc miibong, “Ngic yedi hocne Yerusalem taonka Yesule wac yogo alang bacnolu gabong, weyebic aiyelelu gawec. Yawa inguchac witicebalu depec-baba ngic micne yengela bacebalu hikenogale kwesigac. Ngic yogo, me?”*

22Inguc mibong Sol ye yanguc milu gawec, “Foinac, Yesu ye Mesia.” Ye yogolec fungine mime yegengkeyeleme Yuda-ngic Damasko gaibong, yenge yowa yogo kucineholec ngagelu kwatackelu yowaine ameine mi bafaliyeibong.*

23Ye hadeng homacne inguc ailu game Yuda-ngic yenge Sol wenogale yowa hefeibong. 24Ailu ye weningte milu taonte oda nuina deboc hadeng damong locebabong domaibong. Yele yowa mihefec aiibong, yogo yeuctiyac biyac ngagewec. 25Aime Sol mic-tengtengfocine, yengi debocka ye uficka umengkelu taonte oda yefina yefe lobong lobina haulu hikewec.*

26Hikelu Yerusalem sulumelu mic-tengtengfocine yengeholec taockenale yowaine mime yenge sasawadi hangoc aiibong. Aime ye mic-tengteng noine aiwec, yogo mi ngagesingkeibong.*27Aime Banabasdi Sol balu salecebaicne yengela mengocke hikelu yanguc edocebawec, “Sugucnedi Sol yefewa fikecnolu yowa edowec. Inguc aime ye Damasko taonka hangoc mikac Yesule fungine mime yegengkeyelewec.”* 28Aime Sol ye yengeholec Yerusalem ngiye-fangkec ailu yowa hangoc mikac Sugucnele wacka edocebalu weduyelelu hike-kwesic aiwec. 29Ailu Sugucnele wacka sanangneyac domalu ngic siduc madicne hangoc mikac edocebawec. Edocebame Yuda-ngic yenge Grik yowa milu gaibong, yengeholec yowangineng fec-wac aiwec. Aime ngic yogo yenge ye webong homanale aiibong. 30Inguc aibong agofocngineng ngage-ngagesingkolec yengi yogo ngagelu Sesarea taonka mengocke haulu lobong hikegacgu Tasas taonka hikewec.

31Aime Yesule habu Yudeya nga Galili ailu Samaria prowins iwa gaibong, yengela kwele-mogung fikewec. Fikeme gabong Yesule habu sugulelu Sugucne alang bacnolu kweledi dofickelu afeibong. Aime Tili Asudi mibasanang aiyelewec.

Pitadi ngic pulingine monic bamadickewec

32Pita ye macne macne ngiye-legac, iwa lolickelu hikegacgu Yesule aling gbagbacne Lida taonka gaibong, yengela hikewec. 33Hikelu iwa ngic monic nganiwec, wacine Ainias, ye puling ailu mapicka falu game hifa 8 biyac aiwec. 34Aime Pitadi yanguc edowec, “Ainias, Yesu Kristodi bamadicgugacte fangkelu mapicgone geuc wedunong.” Mime ye iwahac fangkelu domawec. 35Inguc aime ngic-ngigac Lida taon nga Saron himongkacni yenge ye nganilu kwelengineng hefaliyeme Sugucnela wetackeibong.

Pitadi Tabita bagboliyewec

36Yopa taonka mic-tengteng ngigac monic gawec, wacine Tabita, Grik yowawa wacine monic Dokas. Ye ago-babaficte aibaba madicne ailu waweweine baficebalu gawec. 37Aime dameng iwa Tabita ye huc fikecnome homawec. Homame yenge kponggbongine misa lowacnolu mac kweline monicka bafelu lobong fawec. 38Aime Pita ye Lida taonka dadalicne ngiyewec, inguc ngagelu mic-tengtengfocine yenge Yopa taonkacni ngic yaeckang salecepabong yela hikelu yanguc edolu dogbac aicnolu miiboc, “Ga nongela biyac weledamec!”

39Miboc Pita ye ngageme efeckeme yekeholec hikeibong. Hike sulumelu kponggbong fawecka mengockelu feiboc. Feme ngigac-hosec sasawa yenge lolickelu hi kwele-sowac aiibong. Ailu Dokas gbolicne galu ngakpi-kpoluc gbodoyelelu gawec, yogo edaliyackeibong.

40Aime Pitadi yenge salecebame hauyackeibong ye ketadi holelu milockewec. Milockeme motome kponggbong fawecka hefaliyelu yanguc edowec, “Tabita, ga fangkec.” Mime ye dongeine hilalu Pita nganilu fangke ngiyewec. 41Ngiyeme Pitadi moleina balu bafangkeme fangkelu domawec. Domame Yesule aling gbagbacne nga ngigac-hosec yenge Tabita gboliye fangkewec, yogo nganiningte wacebawec. Wacebame welebong Tabita gboliyelu fangkewec, yogo edalicebawec. 42Aime yenge siduc yogo mibong, idi Yopa taonka sawelu hikeme homacnedi Sugucne ngagesingkeibong. 43Aime Pita ye ngic monic wacine Simon, bulumaka socine bacaigac, yele macka dameng dalicne inguc ngiye-fac gawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index