Search form

Salecebaicne 9:15

15Inguc mime Sugucnedi yanguc edowec, “Ga hikec. Na ngic ye hocne bawosaeiba ye siduc-mimine Israel yengele alingkacni miyac, ngic-ngigac yogo yenge, nga ngictaufocngineng ailu Israel ngic-ngigacfocine yengela wac-siducne mime suguledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index