Search form

Salecebaicne 9:21

21Inguc edocebame yenge ngagelu kwatackelu yanguc miibong, “Ngic yedi hocne Yerusalem taonka Yesule wac yogo alang bacnolu gabong, weyebic aiyelelu gawec. Yawa inguchac witicebalu depec-baba ngic micne yengela bacebalu hikenogale kwesigac. Ngic yogo, me?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index