Search form

Salecebaicne 9:22

22Inguc mibong Sol ye yanguc milu gawec, “Foinac, Yesu ye Mesia.” Ye yogolec fungine mime yegengkeyeleme Yuda-ngic Damasko gaibong, yenge yowa yogo kucineholec ngagelu kwatackelu yowaine ameine mi bafaliyeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index