Search form

Salecebaicne 9:29

29Ailu Sugucnele wacka sanangneyac domalu ngic siduc madicne hangoc mikac edocebawec. Edocebame Yuda-ngic yenge Grik yowa milu gaibong, yengeholec yowangineng fec-wac aiwec. Aime ngic yogo yenge ye webong homanale aiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index