Search form

Salecebaicne 9:35

35Inguc aime ngic-ngigac Lida taon nga Saron himongkacni yenge ye nganilu kwelengineng hefaliyeme Sugucnela wetackeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index