Search form

Salecebaicne 9:39

39Miboc Pita ye ngageme efeckeme yekeholec hikeibong. Hike sulumelu kponggbong fawecka mengockelu feiboc. Feme ngigac-hosec sasawa yenge lolickelu hi kwele-sowac aiibong. Ailu Dokas gbolicne galu ngakpi-kpoluc gbodoyelelu gawec, yogo edaliyackeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index