Search form

Efesus 1

Yambung-yowa

1Na Pol, Wapongti bawosaecnume Kristo Yesule salecebaicne aigabac. Ngic-ngigac Wapongte bingec Efesus taonka Kristo Yesu ngagesingkecaigaing, ngengele hibi yago longelegabac.-2Mamacnonggeng Wapong nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo yekele baba-madic nga kwele-mogungtowadi ngengela fadaic.

Kristole yambung sawawa nolewec

3Sugucnenonggeng Yesu Kristo yele Wapong Mamac, ye mimitengineholec. Ye aling gbagbacne nongileng Kristoholec kpatulelu ganangte ailu yedi kwele-ilucte yambung sawawa fayackegac, yogo sasawa nolewec.-4Yambung yogo i yanguc, ye hocne biyachacbenang molickelu himong nga honocmeng yeke mi fikeebocka, dongeina sowacne mikac nga gbagbacne ganangte Kristole ailu bawosaecnubawec.-5Ailu yeicne adu-madecfocine bacnubanale ye angacine nga ngage-ngageine balaibelu Yesu Kristole ailu esecnehac ngage-motocnubawec.-6Ailu ye angac Madecine nga yeicne wac feicnele ailu moc bamadicnubawec, ilec nongileng ye mitengkegabeleng.

Yesule sacti suwecnubawec

7Wapongte baba-madic yogo wakelu fagacte Kristole sacti fuli bacnubalu bikicte witickacni lukecnubame bikicnonggeng miyac aiwec.-8Ilec ngage-ngage-motoc nga ngage-ngage noine sasawa i momochac homacnebenang bamadickenolewec. 9Wapongte kwelewa ngage-ngage angacine sangke-sangke fagac, yogo Kristole ailu mipangkelu yanguc mime yegengkenolewec,-10“Na Kristo salebe himongka walu wiyac sasawa himongka nga honocmengka fagac, i kpatulelu yogolec damong aidaicte. Ailu ngage-ngage bole balu alingkeiba ailu damengtowaine ngageiba, iwa noine fikedaicte.”-

11Wapong ye esecnehac ngage-ngageine alingkelu ngagesilu ngage-motowecte Kristole ailu ngage-wosaec ainolelu bacnubawec. Ye wiyac sasawa kweleina alingkelu ngageme fawec, yogo noine inguc fikenale aiwec.-12Ilec Israel aling nongilengti molickelu Kristo ngagesingkelu wangec gagabeleng. Aime Wapongte wac feicnedi hikelu game mitengkelu afeedabelengte. 13Israel yengele alingkacni miyac, ngenge inguchac yowa noine ngagelu wasecne ainingte Yesule Siduc Madicne balu ngagesingkeibong. Ngagesingkebong ngenge yele ainingte ailu Tili Asu ngelenale miwec, ye yogo kwelenginang lolu mipangkelu ngelewec. 14Mole-damocnonggeng fagac, yogo nongileng noledaicte. Mole-damocte mimipangine i Tili Asu nolewec. Yogo balu gadabelengtewa, Wapongti bikicte witickacni lukecnubalu bacnubadaicte. Ilec Wapongte wac feicne mitengkegabeleng.-

Siduc Madicnedi sawelu fanoledaic

15Aime ngenge Sugucne Yesu ngagesingkecaigaing. Ailu ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yenge kweledi angac ngageyelebong yowa-siduc i ngageibale 16ngengele ailu damengsoc ngagesilu Sugucne milockelu kwele-madic milu 17yanguc milockecaigabac, Sugucnenonggeng Yesu Kristo yele Wapong, ye wac feicnetowaholecti Mamac gagac, ye ngage-ngage-motoc nga wiyac sangke-sangke fagac yogo bame fikelu yegengkenale Asu ngeleme, Wapong kweledi bucbuchac ngagedaingte.-18Aime yedi kwelenginang angoleme wiyac honocmengka ngengele wangec fagac, yogo ngage-motodaingte. Wapongti ngenge yogo baningte wacngebawec. Wiyac i tapili nga hibi wac feicneholecti wakeyackeicne fagac. Ye ngic-ngigacfocine Wapongte bingec mole-damocine yogo ngelenale lowec fagac. 19Ailu ngage-ngagesingkolec, nongileng yele tapilitowa feicnedi bole balu gagac, ilec fungine inguchac ngage-motodabelengte.-

20Aime yeicne tapiliine feicne, yogodi Kristola bole bame homackacni bagboliyeme fangke felu sawawa lowec foleinapec ngiyegac.-21Ailu kiya gamang nga ngic sugucne ailu tapili fungine fungine nga sawawa Sugucnele aling gagaing, ailu wac sasawa wackecaigaing, yogo yengele feicnetowangineng lowec ngiyegac, i dameng yagolec sugu miyac, yogo inguc fafeginowagac. 22Inguc ailu Yesule habu baficebanale Wapongti wiyac sasawa yele bagewa kpaducebame hodocngineng ailu wiyac sasawa yogolec sugucnengineng gagac.-23Aime habu yenge Kristole noi-hewacine nga hige-moleine aibong, yedi habu nga wiyac sasawa bafuwayelelu bame wakeyeledaicte.-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index