Search form

Efesus 1:1

Yambung-yowa

1Na Pol, Wapongti bawosaecnume Kristo Yesule salecebaicne aigabac. Ngic-ngigac Wapongte bingec Efesus taonka Kristo Yesu ngagesingkecaigaing, ngengele hibi yago longelegabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index