Search form

Efesus 1:11

11Wapong ye esecnehac ngage-ngageine alingkelu ngagesilu ngage-motowecte Kristole ailu ngage-wosaec ainolelu bacnubawec. Ye wiyac sasawa kweleina alingkelu ngageme fawec, yogo noine inguc fikenale aiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index