Search form

Efesus 1:15

Siduc Madicnedi sawelu fanoledaic

15Aime ngenge Sugucne Yesu ngagesingkecaigaing. Ailu ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yenge kweledi angac ngageyelebong yowa-siduc i ngageibale

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index