Search form

Efesus 1:18

18Aime yedi kwelenginang angoleme wiyac honocmengka ngengele wangec fagac, yogo ngage-motodaingte. Wapongti ngenge yogo baningte wacngebawec. Wiyac i tapili nga hibi wac feicneholecti wakeyackeicne fagac. Ye ngic-ngigacfocine Wapongte bingec mole-damocine yogo ngelenale lowec fagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index