Search form

Efesus 1:22

22Inguc ailu Yesule habu baficebanale Wapongti wiyac sasawa yele bagewa kpaducebame hodocngineng ailu wiyac sasawa yogolec sugucnengineng gagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index