Search form

Efesus 1:3

Kristole yambung sawawa nolewec

3Sugucnenonggeng Yesu Kristo yele Wapong Mamac, ye mimitengineholec. Ye aling gbagbacne nongileng Kristoholec kpatulelu ganangte ailu yedi kwele-ilucte yambung sawawa fayackegac, yogo sasawa nolewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index