Search form

Efesus 2

Esecne sowacneholec gaibeng

1Ngenge esecne Wapongte yefe ewalilu bikickolec ailu asungineng homaicne galu,-2himongte gagawa nga aleng yengele ngictau balaibeibong. Ailu yakumac yowa wewe ngic gagaing, yengele ngictau yogolec bole balu gagaing.-3Ngenge nga nonge momochac nongileng esecne yengele alingka galu socnonggengte gagale angac nga ngage-ngage sasawa balaibeibeng. Aime nongileng yenge ingucne Wapongte aalicti witinonggang fewec.-

Wapongti bagboliyecnubalu ngage-ngagesingka locnubawec

4-5Nongileng Wapongte yefe ewalilu gabeng asunonggeng homawec. Aime Wapongti sifu kwele-sowac sugucnehac ainolelu kwele-angactowa ainolewecte nongileng momoc Kristoholec bacnubalu homackacni bagboliyecnubawec. Aime Wapongti moc bamadicngebawec, yogodi bikicte umackacni bawosaecngebame wasecne aidaingte.-6-7Ye Kristo Yesule madicnele ailu kwele-madic ailu yeholec taocnubawec. Ilec dameng lobewa fikeme baba-madictowaine mime yegengkenale Kristo Yesuholec bagboliyecnubalu honocmengka locnubawec.-8Yogo yangucte, ngenge Yesu ngagesingkeibongte yedi moc bamadicngebawec, yogodi bikicte umackacni bawosaecngebame wasecne aiibong. Aime Wapong ye ngageboc mi ailu ngage-ngagesingngineng yogo ngelewec, i ngengelacni miyac. 9Wasecne aiibong, i ngengileng aibabale miyac. Ilec ngic monicti yeicne ngageme wiyac feicne mi aidaic.-10Nongileng Wapongte mole-hibi ailu Kristo Yesuholec kpatulelu gabeng, Wapongti aibaba madicne esecneyac alingkelu milockenolewec. Ailu yedi aibaba yogo balaibelu ganangte bacnubawec.-

Yesule emewa wetackelu ganoga

11Ilec ngenge wiyac yago ngagebong fadaic, ngenge esecne Israel yengele alingkacni miyac galu himong-socte alingka inguc gaebongka, Israel ngic yengi soc tofangineng helockeibongte+ ngengele yanguc miibong, “Ngenge soc tofangineng mi helockeicne ailu Wapongte alingkacni miyac.” Soc tofaine heloc-heloc yogo ngicti socka moc aiicne. 12Dameng iwa ngenge Kristo mikac galu Israel ngic yengele alingka taockenogale kpatalangelebong gaibong. Aime Wapongti mimipang sanangnele yowa hefelu Israel ngic-ngigac weduyelewec, ilec lobeina gaibong. Ngenge himong yagowa Wapong mikac gaibong, aime gaga madicne monic fikengeledaicte, yogo mi ngagelu gaibong.- 13Ngenge esecne inguc dalicka gaibong, ailu yanguctiyac Kristo Yesuholec kpatulelu gagabiyeng. Aime Kristole sacti sotiyeme Wapongte emewa kwesilu gagabiyeng.-

Yesudi ngaba baickeme aling moniyang sugu aiibeng

14Kristo ye yeuctihac kwele-moniyang ainolewec. Nonge Israel aling nga ngenge Israel alingkacni miyac, hewacnonggang ngabadi aka fawec, i yedi heuckelu baickeme miyac aiwec. Ailu ye yeicneholec kpatulecnubame habu moniyang aiibeng.-15Yesudi himong-socine homacka lowec idi Mosesle yefe-yowale kwelina yowa fagac, yogo noine mikac aiwec. Inguc aime ngenge nga nonge momochac ngic gbolicne moniyang fikebeng kwele-moniyang fikewec.-16Ye habu yaeckang ngabaholec fouckelu gaebengka malicpongka homalu domawec, yogodi nongileng kpatulecnubame ngaba miyac aime soc moniyang aibeng, Wapongta kpatulecnubalu locnubame yeholec kwele-moniyang aiibeng.-17Yedi kwesilu ngenge dalicka nga nonge bangkacna momochac emeina ganangte kwele-moniyangte yowa madicne milu edocnubame ngageibeng.-18Asu moniyangti bacnubame ngenge nga nonge kpatulelu Mamacte emewa nalic hikelu domanoga.

Wapongte mac

19Ilec dameng yanguctiyac Israel yengele alingkacni miyac, ngenge kwilic mi gagaing. Ngenge ngic-ngigac Wapongte bingec yengeholec kpatulelu mac fileine aiibong. Ailu yanguctiyac Wapongte alingfocine gagaing.-20Ngenge nongeholec Wapongte mac bacngebaicne. Kristo Yesu yeuctihac posa-bosing sanangne aigac. Aime salecebaicne nga Wapongte siduc mimi yenge mac i bosing ingucne kwesingkelu Yesuholec domagaing.-21Yele ailu nongileng sasawadi yele feiwa mac i taockeme taoc felu Sugucnele ibu-kuluc gbagbacne fikelu sugulegabeleng.-22Ngenge inguchac yela basugulecngebalu taocngebame ngenge Wapongte mac fikebong Asudi kwelenginang gagac.-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index