Search form

Efesus 2:11

Yesule emewa wetackelu ganoga

11Ilec ngenge wiyac yago ngagebong fadaic, ngenge esecne Israel yengele alingkacni miyac galu himong-socte alingka inguc gaebongka, Israel ngic yengi soc tofangineng helockeibongte ngengele yanguc miibong, “Ngenge soc tofangineng mi helockeicne ailu Wapongte alingkacni miyac.” Soc tofaine heloc-heloc yogo ngicti socka moc aiicne.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index