Search form

Efesus 2:15

15Yesudi himong-socine homacka lowec idi Mosesle yefe-yowale kwelina yowa fagac, yogo noine mikac aiwec. Inguc aime ngenge nga nonge momochac ngic gbolicne moniyang fikebeng kwele-moniyang fikewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index