Search form

Efesus 2:17

17Yedi kwesilu ngenge dalicka nga nonge bangkacna momochac emeina ganangte kwele-moniyangte yowa madicne milu edocnubame ngageibeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index