Search form

Efesus 2:6-7

6-7Ye Kristo Yesule madicnele ailu kwele-madic ailu yeholec taocnubawec. Ilec dameng lobewa fikeme baba-madictowaine mime yegengkenale Kristo Yesuholec bagboliyecnubalu honocmengka locnubawec. 8Yogo yangucte, ngenge Yesu ngagesingkeibongte yedi moc bamadicngebawec, yogodi bikicte umackacni bawosaecngebame wasecne aiibong. Aime Wapong ye ngageboc mi ailu ngage-ngagesingngineng yogo ngelewec, i ngengelacni miyac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index