Search form

Efesus 3

Poldi yowa sangkeicne mifickeyelewec

1Ilec ailu na Poldi hocne ngengele ailu Israel yengele alingkacni miyac, ngengela Kristo Yesule bole babe muc-macka locnubong ngiyegabac.-

2Ngenge nale fungine biyac ngagegaing. Wapongti baba-madicine ngengela balu hikenogale bole-yowa milu nelewec.-3Neleme ngage-ngage sangkeicne dondonne mifickenelewec, yowa yogo hocne bangkacne kwelengkegabac.-4Kristole yowa sangkeicnele fungine biyac ngageiba, yogo wafelu ngage-motodaingte. 5Yowa sangkeicne yogo Asudi salecebaicne nga siduc mimifocine Wapongte bingec gagaing, yengela mifickeyelewec. Esecne ngic galu ofeibong, yengela ingucne monic mi miwec. 6Yowa sangkeicne i yanguc, Israel ngic nongileng Kristo Yesuholec kpatulelu gagabeleng, ailu Wapongti biyachac nongilengte ailu yowa milu hefewec. Israel yengele alingkacni miyac nga nongileng mole-damoc yogo momochac banangte Siduc Madicne yogodi milu edocebame soc moniyang aigabeleng. Yowa sangkeicne yogo mifickegabac.-7Na Siduc Madicne yogolec babafic ngic ganogale Wapongti ngageboc mikac bole nga tapili ailu baba-madicine nelewec, i yeicne tapiliwa nelewec.-

8Wapongti baba-madic aineleme Kristole wiyac madicnebenang fafa-sanang fagac, ilec siducine Israel yengele alingkacni miyac, yengela mibe yegengkenale bole yogo na neicne milu nelewec. Na ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yengelacni waweweinemac, aime yedi sifu inguc ainelewec.-9Aime yowa sangkeicne mibe yegengkenale yowa yanguc milu nelewec, Wapongti wiyac sasawa mime fikeibong, ye ngage-ngage sangkeicne yeicne kweleina esecnehac fungkelu ngagelu gawec. 10-11Ye Wapongte ngage-ngagetowa yogolec fungine i esecnehac Kristo Yesu Sugucnenonggeng yela alingkewecte, yakumac yogo noine aigac. Yesule habu yengi Wapongte ngage-ngage mibong yegengkeme, tapili fungine fungine nga sawawa Sugucnele aling gagaing, yenge i ngage-motodaingte. 12Aime Kristodi yefe bafuwanoleme ye ngagesingkelu hangoc nga kwele-yaec mikac Wapongte emewa nalic fikelu gadabelengte.-13Ilec yanguc edocngebabe ngagening: Na ngengele ailu doicka gagabac, ilec kwelenginengte tapili i mi wadaic, miyac. Na inguc aibe ngenge wac feicne badaingte.

Efesus ngic yengele milockewec

14Ilec ailu Mamacnonggeng ketadi holecnolu milockegabac. 15Yedi habufocine sasawa himongka nga honocmengka gagaing, nongileng momochac gaga noleme gagabeleng. Ngengele ngagelu yela yanguc milockegabac,

16Wapong, ga tapili nga wacgone feicnedi Asugonele tapili idi baficebaengka kwele-ilucnginengti sanangkedaic. 17Aime yenge Kristo ngagesingkebong Kristodi yengele kwelewa gadaic, ailu kwele-angacka gaga-sanangne ganingte basanangebadamec.-18Inguc aiyengka yenge ngic-ngigac sasawa gbagbacne gagaing, yengeholec Kristole kwele-angacine fungine yogo wileng fegac, nga ediwa hikeyackegac, ailu neboc nga nebocka hikeyackegac, ailu dumengka hauyackegac, ilec efeckelu ngage-motodaing. 19Ailu Kristo ye kweleinedi nongileng angackecaigac, i ngic ngage-ngage sasawa ewaliyackelu fagac, yogo inguchac ngageningte milocgugabac. Inguc aiyengka Wapong gala kwelele nosing wakeyackeicne, ingucnehac wakeyelena.

Kwele-madic yowa

20Wapong tapilitowainedi nongilang bole balu gagac, ye hocne bole fungine fungine feicnebenang banogale tapili facnogac. Ailu yele boledi mimilocnonggeng, nga ngage-ngagenonggeng homacnehac ewaliyackegac, ailu i moto-motoine mikac. 21Kristo Yesu nga habufocine yengele kebangka Wapongte wac feicne mitengkebong fafeginowagac. I foinac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index