Search form

Efesus 3:1

Poldi yowa sangkeicne mifickeyelewec

1Ilec ailu na Poldi hocne ngengele ailu Israel yengele alingkacni miyac, ngengela Kristo Yesule bole babe muc-macka locnubong ngiyegabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index