Search form

Efesus 3:10-11

10-11Ye Wapongte ngage-ngagetowa yogolec fungine i esecnehac Kristo Yesu Sugucnenonggeng yela alingkewecte, yakumac yogo noine aigac. Yesule habu yengi Wapongte ngage-ngage mibong yegengkeme, tapili fungine fungine nga sawawa Sugucnele aling gagaing, yenge i ngage-motodaingte. 12Aime Kristodi yefe bafuwanoleme ye ngagesingkelu hangoc nga kwele-yaec mikac Wapongte emewa nalic fikelu gadabelengte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index