Search form

Efesus 3:13

13Ilec yanguc edocngebabe ngagening: Na ngengele ailu doicka gagabac, ilec kwelenginengte tapili i mi wadaic, miyac. Na inguc aibe ngenge wac feicne badaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index