Search form

Efesus 3:19

19Ailu Kristo ye kweleinedi nongileng angackecaigac, i ngic ngage-ngage sasawa ewaliyackelu fagac, yogo inguchac ngageningte milocgugabac. Inguc aiyengka Wapong gala kwelele nosing wakeyackeicne, ingucnehac wakeyelena.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index