Search form

Efesus 3:20

Kwele-madic yowa

20Wapong tapilitowainedi nongilang bole balu gagac, ye hocne bole fungine fungine feicnebenang banogale tapili facnogac. Ailu yele boledi mimilocnonggeng, nga ngage-ngagenonggeng homacnehac ewaliyackegac, ailu i moto-motoine mikac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index