Search form

Efesus 3:7

7Na Siduc Madicne yogolec babafic ngic ganogale Wapongti ngageboc mikac bole nga tapili ailu baba-madicine nelewec, i yeicne tapiliwa nelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index