Search form

Efesus 3:8

8Wapongti baba-madic aineleme Kristole wiyac madicnebenang fafa-sanang fagac, ilec siducine Israel yengele alingkacni miyac, yengela mibe yegengkenale bole yogo na neicne milu nelewec. Na ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yengelacni waweweinemac, aime yedi sifu inguc ainelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index