Search form

Efesus 4:11

11Ailu ye hocne bole yanguc nolewec, gocne yenge salecebaicne aidaingte, nga gocne yenge Wapongte siduc mimi aidaingte, nga gocne yenge Siduc Madicne milu edocebadaingte, nga gocne yenge Yesule habu yengele damong nga wewedu aidaingte, bole filesoc inguc nolewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index