Search form

Efesus 4:12

12Ngic-ngigac Wapongte bingec nongileng baficnagunogale bole balu Kristole hige-moleine nga noi-hewacine basugulebeng sanangkenale bole i nolewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index