Search form

Efesus 4:14

14Ilec ailu nongileng kogoc gaga hatacmac mi gadabeleng, miyac. Kogoc yenge yanguc aicaigaing, kwesac-ngic yengi kwesac-yowawa yefe lilolu socka lolole-yowa fungine fungine weduyelebong lekwe wele-kwe aicaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index