Search form

Efesus 4:17

Kwele-iluc gbolicne

17Na Sugucnele dongewa sawang-yowa milu edocngebabe ngagening: Ngenge, Israel yengele alingkacni miyac, yenge ingucne hatacmac mi gadabiyeng. Yenge ngage-ngagengineng sifuweme gagaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index