Search form

Efesus 4:22

22Yanguc wedungeleibong, ngani-angacngineng sowacnedi kwele-ilucngineng esecne basowalewec. Ngenge aibaba ingucne esecne balaibelu gaibong, i hegiledaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index