Search form

Efesus 4:24

24Ailu kwele-ilucngineng gbolicne bafuwangeleme Wapong yeicne ingucne dondonne nga gbagbacnebenang gagaing, ngenge ngakpi ingucne i holebong haudaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index