Search form

Efesus 4:31

31Hewacnginang kwele-hobec mi ngagedaing, ailu ngenge aalic nga ngaba aibaba hegiledaing. Ailu ngenge ngelec-ngelec nga lobe-yowa mi aidaing. Ngenge agofocngineng sipilicebanogale ngage-ngage ingucne sasawa hegileyackedaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index