Search form

Efesus 4:32

32Ngenge aibaba madicne ainagulu kwele-sowac ngagelu baficnagulu gadaing. Wapongti Kristola bikicngineng hegilewec, ingucnehac ngenge ngengileng sowacnengineng hegiledabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index