Search form

Efesus 5:1

Kwele-angacka gaga

1Ilec ailu Wapongti adu-madecfocine ngengele ailu kweleinedi angackecaigac, ilec ngenge ye ingucnehac ailu yele aibaba balaibelu gadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index