Search form

Efesus 5:11

11Ngic-ngigac aling gocne yenge kundungte aibaba aibong aibabangineng noine mikac aicaigac, ngenge yogo yengeholec mi wetackedaing, miyac. Ailu ngenge aibabangineng yegena nga angocina bayegengkebong funginengineng ngani-motodaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index