Search form

Efesus 5:20

20Ailu ngenge Sugucnenonggeng Yesu Kristo, yele wacka damengsoc Wapong Mamac wiyac sasawale kwele-madic edodabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index