Search form

Efesus 5:25-27

25-27Kristodi habufocine nongileng kwele-angacka ago ainolelu nongileng ailu yeicne gagaine hegilewec. Hegilelu nongileng Wapongte bingec ainangte ye yeicne yowale tapiliwa misadi lowacnubalu suwecnubawec. Suwecnubalu bacnubame nongileng Yesule dongewa habufocine fikelu gadabelengte. Nongileng madicne nga gbagbacne sowacnenonggeng mikac galu, tapili nga hibi-kwelengngineholec yele dongewa fikenangte ngagewec. Kristodi kwele-angacka yeicne gagaine hegilewec, ingucneyac mamac, ga ngigacgone ye kwele-angacka ago aicnodamec. 28Mamac, ga yefe i balaibelu ngigacgone yele kweledi angac ngagecnodamec. Ga geicne socte aigelecaigac, silicine ingucnehac, ngigacgone yele angacgudaic. Ngic monic ye kweledi ngigacinele angac ngagecaigac, ye yeicne angac ngagenagugac ingucne aigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index