Search form

Efesus 5:32

32Aime ngage-ngage sangkeicne i gbolongne ailu suguledaicte. Yogo Kristo ye ngawe ingucne nga habufocine ngenge ngigac ingucne aigaingte yengele inguc ngagelu migabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index